Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 3 1 08:00 16-10-2017 - 17:00 22-10-2017 00:39:072 100
Tuần 4 1 08:00 23-10-2017 - 17:00 29-10-2017 00:43:544 78
Tuần 4 2 08:00 23-10-2017 - 17:00 29-10-2017 00:01:977 0
Tuần 6 1 08:00 06-11-2017 - 17:00 12-11-2017 00:40:511 46
HOTLINE: 1900636444