Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 2 1 08:00 09-10-2017 - 17:00 15-10-2017 00:30:728 100
Tuần 2 2 08:00 09-10-2017 - 17:00 15-10-2017 00:38:275 100
HOTLINE: 1900636444