Danh sách vòng thi

STT Tên vòng thi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái
1 Tuần 1 08:00 02-10-2017 17:00 08-10-2017 Đã kết thúc
2 Tuần 2 08:00 09-10-2017 17:00 15-10-2017 Đã kết thúc
3 Tuần 3 08:00 16-10-2017 17:00 22-10-2017 Đã kết thúc
4 Tuần 4 08:00 23-10-2017 17:00 29-10-2017 Đã kết thúc
5 Tuần 5 08:00 30-10-2017 17:00 05-11-2017 Đã kết thúc
6 Tuần 6 08:00 06-11-2017 17:00 12-11-2017 Đã kết thúc
7 Vòng loại online 08:00 27-11-2017 23:59 30-11-2017 Đã kết thúc
8 Vòng CK tập trung 08:00 02-12-2017 17:00 03-12-2017 Đã kết thúc
HOTLINE: 1900636444