Danh mục tài liệu tham khảo Cuộc thi "Luật gia tương lai" 2017

13:36 16/10/2017 5284 0

Danh mục tài liệu tham khảo Cuộc thi "Luật gia tương lai" 2017

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Stt

Chủ đề

Văn bản sử dụng

Link tài liệu

1

Tìm hiểu một số quy định pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

 

Hiến pháp 2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32801&Keyword=hi%E1%BA%BFn+ph%C3%A1p

Luật tổ chức Quốc hội 2015

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-Quoc-hoi-2014-259784.aspx

Luật tổ chức Chính phủ 2015

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx

Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Toa-an-nhan-dan-2014-259724.aspx

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-Vien-kiem-sat-nhan-dan-2014-259723.aspx

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-va-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-2015-282376.aspx

 

Luật tiếp công dân 2013

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-cong-dan-2013-215839.aspx

Luật trưng cầu ý dân

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-trung-cau-y-dan-2015-298375.aspx

 

Luật tiếp cận thông tin 2016

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-can-thong-tin-2016-280116.aspx

2

Tìm hiểu một số quy định pháp luật về dân sự

Bộ luật dân sự 2015

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx

 

3

Tìm hiểu một số quy định pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành tạm giữ tạm giam

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Bo-luat-Hinh-su-2017-354053.aspx

Bộ luật hình sự năm 2015

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx

Bộ luật tố tụng hình sự

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-tam-giu-tam-giam-2015-298373.aspx

4

Tìm hiểu quy định pháp luật về quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-pho-bien-giao-duc-phap-luat-2012-142765.aspx

Luật trợ giúp pháp lý

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Luat-Tro-giup-phap-ly-2017-322938.aspx

Luật căn cước công dân 2014

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Can-cuoc-cong-dan-2014-259782.aspx

Luật cư trú sửa đổi 2013

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-cu-tru-sua-doi-nam-2013-197272.aspx

Luật hộ tịch 2014

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Ho-tich-2014-259727.aspx

 

Luật nhà ở 2014

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-2014-259721.aspx

Luật phòng chống tham nhũng 2005, sửa đổi bổ sung năm 2012

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-phong-chong-tham-nhung-2012-27-2012-QH13-152720.aspx

Luật khiếu nại 2011

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-khieu-nai-2011-132446.aspx

Luật báo chí 2016

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Bao-chi-2016-280645.aspx

Luật du lịch năm 2017

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-du-lich-2017-322936.aspx

Luật thể dục thể thao 2006

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-The-duc-The-thao-2006-77-2006-QH11-15870.aspx

5

Tìm hiểu một số quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và định hướng nghề nghiệp

Luật giáo dục

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-Giao-duc-2005-38-2005-QH11-2636.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-giao-duc-sua-doi-nam-2009-98730.aspx

Luật giáo dục nghề nghiệp 2014

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-Giao-duc-nghe-nghiep-2014-259733.aspx

Luật giáo dục đại học 2012

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-Giao-duc-dai-hoc-2012-142762.aspx

Luật giáo dục và quốc phòng an ninh 2013

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-Giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-nam-2013-197258.aspx

Thông tư số 11 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 về Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-11-2014-TT-BGDDT-Quy-che-tuyen-sinh-trung-hoc-co-so-trung-hoc-pho-thong-227237.aspx

 

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx

 

Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-06-2012-TT-BGDDT-Quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-truong-trung-hoc-pho-135402.aspx

 

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-58-2011-TT-BGDDT-Quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-133268.aspx

 

Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giao dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-44-2007-QD-BGDDT-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-hoc-sinh-sinh-vien-truong-chuyen-truong-nang-khieu-co-so-giao-duc-dai-hoc-trung-cap-54842.aspx

Luật trẻ em 2016

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-tre-em-2016-303313.aspx

6

Tìm hiểu một số quy định pháp luật về an sinh xã hội

Luật bình đẳng giới 2006

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Binh-dang-gioi-2006-73-2006-QH11-15866.aspx

Luật người khuyết tật 2010

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-nguoi-khuyet-tat-2010-108081.aspx

Luật người cao tuổi 2009

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-nguoi-cao-tuoi-nam-2009-98672.aspx

Luật việc làm 2013

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-viec-lam-nam-2013-215628.aspx

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-y-te-sua-doi-2014-238506.aspx

7

Tìm hiểu một số quy định pháp luật về đất đai, môi trườngmột số tài nguyên của đất nước

Luật phòng chống thiên tai 2013

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-phong-chong-thien-tai-nam-2013-197310.aspx

Luật bảo vệ môi trường

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-bao-ve-moi-truong-2014-238636.aspx

Luật đất đai

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx

Luật tài nguyên nước 2012

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-tai-nguyen-nuoc-2012-142767.aspx

Luật khoáng sản 2010

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-khoang-san-2010-115263.aspx

Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Bao-ve-va-Phat-trien-rung-2004-29-2004-QH11-52653.aspx

8

Tìm hiểu một số quy định pháp luật Asean, pháp luật quốc tế (pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tế; hợp tác quốc tế; các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia hoặc ký kết)

Luật điều ước quốc tế 2016

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-dieu-uoc-quoc-te-2016-303284.aspx

Luật biển Việt Nam

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-bien-Viet-Nam-2012-143494.aspx

Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Cong-uoc-cua-Lien-hop-quoc-ve-quyen-tre-em-233659.aspx

Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Cong-uoc-Lien-hop-quoc-ve-Luat-bien-10-12-1982-86219.aspx

Công ước Lahaye 1993

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Cong-uoc-La-Haye-1993-bao-ve-tre-em-va-hop-tac-trong-linh-vuc-con-nuoi-quoc-te-144510.aspx

Hiến chương ASEAN

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Hien-chuong-Hiep-hoi-cac-quoc-gia-Dong-Nam-A-20-11-2007-15-12-2008-82772.aspx

 

 

HOTLINE: 1900636444